Algemene Voorwaarden Mensenlinq.nl

Definities

In de navolgende bepalingen wordt verstaan onder:

  • Mensenlinq: Mensenlinq BV, zijnde de eigenaar en exploitant van de website Mensenlinq.nl;
  • Adverteerder: eenieder (al dan niet rechtspersoon) die voor zichzelf of in opdracht van een ander (bijvoorbeeld mediabureaus/reclamebureaus) opdracht verstrekt aan Mensenlinq tot het doen plaatsen van een advertentie op Mensenlinq.nl;
  • Advertentiecontract: de overeenkomst tussen Adverteerder en Mensenlinq, op basis waarvan Adverteerder opdracht verstrekt aan Mensenlinq tot het plaatsen van een of meerdere advertenties op Mensenlinq.nl.

Toepassing voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle af te sluiten advertentiecontracten tussen Adverteerder en Mensenlinq met betrekking tot Mensenlinq.nl. Door ondertekening van het door Adverteerder in te vullen en te ondertekenen schriftelijke advertentieopdrachtformulier, bij welk formulier de onderhavige voorwaarden aan Adverteerder zijn verstrekt, worden deze voorwaarden uitdrukkelijk van toepassing verklaard. Eventuele (algemene) voorwaarden van Adverteerder worden hierbij uitdrukkelijk buiten toepassing verklaard en afgewezen. Adverteerder kan zich hierbij niet beroepen op het zogenoemde gewoonterecht. Indien en voor zover komt vast te staan dat op enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan die bepaling, wat inhoud en strekking betreft, een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan. De geldigheid van de overige bepalingen blijft tevens onverlet.

Aanvaarding

Een advertentiecontract komt tot stand zodra het door Adverteerder volledig ingevulde en ondertekende advertentieopdrachtformulier door Mensenlinq is ontvangen. Mensenlinq is gerechtigd om zonder opgaaf van redenen een advertentiecontract en/of op grond van een advertentiecontract aangeboden advertenties te weigeren. Mensenlinq is gerechtigd Adverteerder aanwijzingen te geven met betrekking tot te plaatsen advertenties, inclusief foto's, een en ander mede in verband met de instandhouding van de "look&feel" van Mensenlinq.nl. Indien Adverteerder deze aanwijzingen niet opvolgt is Mensenlinq gerechtigd de betreffende advertentie te weigeren en/of van Mensenlinq.nl te verwijderen c.q. de advertenties in de door haar gewenste vorm aan te passen. Zulks laat de betalingsverplichtingen terzake van de advertentiekosten door Adverteerder onverlet.

Contracttermijn

Advertentiecontracten worden aangegaan voor de op het advertentieopdrachtformulier vermelde periode respectievelijk voor het op het advertentieopdrachtformulier vermelde volumen (bijvoorbeeld aantal pageviews). Tussentijdse beëindiging door Adverteerder van een advertentiecontract is niet mogelijk. Mensenlinq is gerechtigd het abonnement met onmiddellijke ingang te beëindigen indien:

  • Adverteerder, na ingebrekestelling, zijn verplichtingen uit hoofde van het advertentiecontract niet nakomt;
  • Adverteerder surseance van betaling of faillissement aanvraagt of verkrijgt;
  • Adverteerder al dan niet vrijwillig tot liquidatie mocht overgaan;
  • Adverteerder op Mensenlinq.nl informatie verstrekt welke niet in overeenstemming is met de goede zeden en/of de aard en het karakter van Mensenlinq.nl en/of Adverteerder anderszins handelt op een wijze welke de belangen van Mensenlinq schaadt.

Tarieven; tariefsverhoging; betaling

Op het advertentieopdrachtformulier is vermeld welke producten worden afgenomen en wat de bijbehorende kosten zijn. Alle genoemde bedragen op het advertentieopdrachtformulier zijn exclusief BTW. Facturering geschiedt vooraf per kwartaal tenzij op het advertentieopdrachtformulier anders is overeengekomen. Betaling dient te geschieden binnen de gestelde betalingstermijn. Deze termijn loopt te allen tijde af op de 30ste dag na factuurdatum. Bij overschrijding van de betalingstermijn is een rente door Adverteerder verschuldigd welke gebaseerd is op de wettelijke rente, vermeerderd met 3% met een minimumbedrag van € 250,-- per factuur. In het geval Adverteerder gedurende 30 dagen in verzuim is bij de betaling van de factuur is Mensenlinq gerechtigd alle advertenties van Adverteerder op Mensenlinq op non-actief te zetten, hetgeen inhoudt dat de door Adverteerder op Mensenlinq.nl geplaatste advertenties niet meer voor bezoekers van deze site zichtbaar zijn. Gedurende de periode van non-activiteit is Adverteerder de overeengekomen advertentiekosten op de gebruikelijke wijze aan Mensenlinq verschuldigd. Wanneer bij overschrijding van de betalingstermijn de advertentiekosten gerechtelijk of buiten gerechtelijk dienen te worden ingevorderd, zullen alle daarmee verband houdende kosten in rekening worden gebracht. Mensenlinq heeft het recht om tussentijds het advertentietarief te verhogen, in welk geval Adverteerder gerechtigd is het advertentiecontract tussentijds te beëindigen.

Reclamatie

Wanneer Adverteerder uiterlijk 21 dagen na dagtekening van een factuur schriftelijk geen aanmerking heeft gemaakt op de berekende prijs, wordt Adverteerder geacht die te hebben goedgekeurd. Eventuele reclamaties ten aanzien van plaatsing c.q. uitvoering van de advertentie moeten schriftelijk onder opgaaf van aard en gronden van de klacht geschieden binnen 21 dagen na plaatsing van de desbetreffende advertentie, bij gebreke waarvan Adverteerder wordt geacht de plaatsing te hebben geaccepteerd.

Aansprakelijkheid

Indien vast komt te staan dat Mensenlinq aansprakelijk is vanwege het toerekenbaar niet, niet-tijdig of niet-juist plaatsen van advertentieopdrachten, is deze aansprakelijkheid te allen tijde en met inachtneming van het hierna volgende beperkt tot het bedrag van de kosten van de niet, niet-tijdig of niet-juist uitgevoerde advertentieopdracht, behoudens voor zover er sprake is van opzet of grove schuld zijdens Mensenlinq. Mensenlinq is niet aansprakelijk voor enige indirecte schade, winstderving of gevolgschade. Mensenlinq is op generlei wijze aansprakelijk voor de inhoud van de op Mensenlinq.nl geplaatste advertenties. Adverteerder vrijwaart Mensenlinq in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, voortvloeiende uit de inhoud van de op Mensenlinq.nl geplaatste advertenties. Behoudens opzet of grove schuld van Mensenlinq, is zij niet aansprakelijk voor eventuele schade voor Adverteerder als gevolg van storingen en dergelijke bij het operationeel zijn van Mensenlinq.nl.

Overmacht

Alle situaties van overmacht ontslaan Mensenlinq van enige verplichting tot nakoming van het advertentiecontract, zolang de desbetreffende verhindering blijft voortbestaan. Aanspraak op schadevergoeding in dergelijke gevallen is uitgesloten. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van Mensenlinq onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van verplichtingen van Mensenlinq jegens Adverteerder geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van verplichtingen in redelijkheid niet van Mensenlinq kan worden verlangd. Mensenlinq is verplicht hiervan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan Adverteerder.

Uitgelicht

Ineos-ploegleider Portal overleden

De wielerwereld is opgeschrikt door het overlijden...

lees meer | reacties 2

Voormalig Ajax-verdediger Barry Hulshoff (73) overleden

Na een kort ziekbed is op 73-jarige leeftijd Barry...

lees meer | reacties 19

Lorenzo Snippe (11) uit Dalerpeel overleden

Lorenzo Snippe uit Dalerpeel is overleden. Zijn mo...

lees meer | reacties 29

Tess (13) overleden na slopende ziekte

De ‘lieve, dappere en goedlachse’ Tess van der Pla...

lees meer | reacties 23

Hollywoodlegende Kirk Douglas (103) overleden

Acteur Douglas was een van de laatste nog levende ...

lees meer | reacties 15

gevonden vrouw vermoedelijk door misdrijf omgekomen

25-2-20202 De 55-jarige vrouw die zondagochtend d...

lees meer | reacties 8

Oud-onderwijsminister Jos van Kemenade (82) overleden

Na een kort ziekbed is de vroegere minister van On...

lees meer | reacties 2

Zanger Bob Fosko van De Raggende Manne overleden

Acteur en rockzanger Geert Timmers werd bekend ond...

lees meer | reacties 1

Dakar-rijder Fried van de Laar (66) overleden

Fried van de Laar, oud-deelnemer aan de Dakar Rall...

lees meer | reacties 12

oud-prof Carlo de Leeuw (59) overleden

Materiaalman Carlo de Leeuw van Feyenoord is donde...

lees meer | reacties 9

Dirigent en pianist Reinbert de Leeuw (81) overleden

Pianist, dirigent en componist Reinbert de Leeuw i...

lees meer | reacties 4

Brits Love Island-gezicht Caroline Flack (40) overleden

De Britse presentatrice Caroline Flack, onder meer...

lees meer | reacties 4

Disney-actrice (15) overleden aan hersentumor

De Oegandese actrice Nikita Pearl Waligwa is op 15...

lees meer | reacties 3

veteraan Denys Hunter (95) overleden

Veteraan Denys Hunter is vrijdag op 95-jarige leef...

lees meer | reacties 6

Orion-icoon Gerard Wesselink overleden

Gerard Wesselink, oud-speler, ex-trainer en voorma...

lees meer | reacties 2

Keimpe Vellinga

Keimpe Vellinga is overleden, zo heeft SC Cambuur ...

lees meer | reacties 1

Veteraan Lloyd Bentley ovelden

De Canadese oorlogsveteraan Lloyd Bentley, die als...

lees meer | reacties 6

Persfotograaf Leon Dakkus (57) onverwacht overleden

De regionaal bekende persfotograaf Leon Dakkus (57...

lees meer | reacties 4

Trainer en oud-profvoetballer Chris de Wagt (34) overleden

In zijn woonplaats Sneek is Chris de Wagt zondag o...

lees meer | reacties 12

Voormalig Willem II-doelman Chris Feijt (85) overleden

Voormalig Willem II-doelman Chris Feijt is woensda...

lees meer | reacties 3

Oudste inwoonster (104) Valkenswaard overleden

De oudste inwoonster van Valkenswaard, Aagje Groen...

lees meer | reacties 2

Fotograaf Auke Pluim (66) overleden tijdens werk

De Deventer fotograaf Auke Pluim (66) is woensdagm...

lees meer | reacties 13

Journalist Gerard van Engelen (60) overleden

Gerard van Engelen, verslaggever van het Noordholl...

lees meer | reacties 3

Maastrichtse volkszanger Johnny Blenco overleden

De Maastrichtse volkszanger en liedjesschrijver Jo...

lees meer | reacties 10

bouwvakker

EINDHOVEN - Een bouwvakker is maandagmorgen om het...

lees meer | reacties 13

Uit zwembad Lemmer gehaalde jongen overleden in ziekenhuis

Een elfjarige jongen uit Balk is overleden na een ...

lees meer | reacties 11

De 'Goedemorgen-man' van de Vierdaagse is overleden

NIJMEGEN - John van Vucht, beter bekend als de Goe...

lees meer | reacties 2

Radiolegende Tom Mulder (72) overleden

Radiomaker Tom Mulder is op 2 januari overleden. D...

lees meer | reacties 26

Motorcoureur Edwin Straver overleden na crash in Dakar Rally

Motorcoureur Edwin Straver uit Rijswijk is vrijdag...

lees meer | reacties 24

Tv-maker Aart Staartjes op 81-jarige leeftijd overleden

Aart Staartjes is zondag op 81-jarige leeftijd ove...

lees meer | reacties 509

Roan (16)

De 16-jarige Roan uit Drachten is overleden aan de...

lees meer | reacties 115

Kniespecialist van Nederland Marcel Driessen (66) overleden

DEN HAAG - De bekendste kniearts van Nederland is ...

lees meer | reacties 17

Echtgenoot (55) André van Duin overleden

Martin Elferink, de man van André van Duin, is van...

lees meer | reacties 157

Een tienermeisje omgekomen

Een tienermeisje dat dinsdagochtend zwaargewond ra...

lees meer | reacties 16

Utopiaan Cees Kamer (65) overleden

Cees Kamer, bekend van de realityserie Utopia, is ...

lees meer | reacties 14

Vrouw overleden na grote aanrijding in Bussum

BUSSUM - De vrouw die in Bussum bekneld raakte ond...

lees meer | reacties 11

Te water geraakte peuter is overleden

De driejarige peuter die op woensdag 18 december i...

lees meer | reacties 22

Wiel Frijns

Voormalige gewichtheffer Wiel Frijns is afgelopen ...

lees meer | reacties 2

Sjoerd de Vries

Misschien wel de belangrijkste kunstenaar van Frie...

lees meer | reacties 2

Guus Lina

De Venlose strafrechtadvocaat Guus Lina is in de n...

lees meer | reacties 6

Lucas Rive

Topkok Lucas Rive die in totaal drie Michelinsterr...

lees meer | reacties 35

Oudste inwoner van Overijssel op 110-jarige leeftijd overleden

ENSCHEDE - Mevrouw Til Ebberink-Vonk, de oudste in...

lees meer | reacties 6

Laatste rustplaats midden in de natuur

Bij oude beukenlanen, in de buurt van een kabbelen...

lees meer | reacties 5

Oud-international Rob Rensenbrink overleden

Op 72-jarige leeftijd is gisteren oud-internationa...

lees meer | reacties 8

Amerikaanse essayist en geleerde George Steiner (90) overleden

In Cambridge, in Engeland, is de Frans-Amerikaanse...

lees meer | reacties 1

Tiny van Tiny en Lau overleden

De Rotterdamse Tiny Schroeter, die samen met haar ...

lees meer | reacties 1

Veteraan Stanley Butterworth overleden

Stanley Butterworth is donderdag op 95-jarige leef...

lees meer | reacties 5

Zangeres Liesbeth List (78) overleden

In haar woonplaats Soest is op 78-jarige leeftijd ...

lees meer | reacties 12

Voormalig PSV-verdediger Kemper (77) overleden

Oud-PSV'er Peter Kemper is op 77-jarige leeftijd o...

lees meer | reacties 2

Oud-Brandpunt-presentator Joost Middelhoff overleden

De voormalige televisiepresentator Joost Middelhof...

lees meer | reacties 1

Johny Voners, de F.C. De Kampioenen-acteur is overleden

Johny Voners, vooral bekend als Xavier Waterslaegh...

lees meer | reacties 9

Voormalig Cardiff-speler Whittingham overleden na val

Peter Whittingham, die tussen 2007 en 2017 voor Ca...

lees meer | reacties 3

Niet naar de uitvaart van je broer of oma?

Niet naar de uitvaart van je broer of oma? Je bent...

lees meer | reacties 1

Plaaggeest-acteur Jaap Stobbe overleden

Jaap Stobbe is op 83-jarige leeftijd overleden. De...

lees meer | reacties 2

De uitvaartbranche komt door het coronavirus in de knel.

De uitvaartbranche komt door het coronavirus in de...

lees meer | reacties 1

Checklist

Wat te doen na een overlijden?

Stel een vraag

Hier vindt u antwoorden op veelgestelde vragen over uitvaart en afscheid.

Of stel direct uw vraag aan deskundigen