Algemene Voorwaarden Mensenlinq.nl

Definities

In de navolgende bepalingen wordt verstaan onder:

  • Mensenlinq: Mensenlinq BV, zijnde de eigenaar en exploitant van de website Mensenlinq.nl;
  • Adverteerder: eenieder (al dan niet rechtspersoon) die voor zichzelf of in opdracht van een ander (bijvoorbeeld mediabureaus/reclamebureaus) opdracht verstrekt aan Mensenlinq tot het doen plaatsen van een advertentie op Mensenlinq.nl;
  • Advertentiecontract: de overeenkomst tussen Adverteerder en Mensenlinq, op basis waarvan Adverteerder opdracht verstrekt aan Mensenlinq tot het plaatsen van een of meerdere advertenties op Mensenlinq.nl.

Toepassing voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle af te sluiten advertentiecontracten tussen Adverteerder en Mensenlinq met betrekking tot Mensenlinq.nl. Door ondertekening van het door Adverteerder in te vullen en te ondertekenen schriftelijke advertentieopdrachtformulier, bij welk formulier de onderhavige voorwaarden aan Adverteerder zijn verstrekt, worden deze voorwaarden uitdrukkelijk van toepassing verklaard. Eventuele (algemene) voorwaarden van Adverteerder worden hierbij uitdrukkelijk buiten toepassing verklaard en afgewezen. Adverteerder kan zich hierbij niet beroepen op het zogenoemde gewoonterecht. Indien en voor zover komt vast te staan dat op enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan die bepaling, wat inhoud en strekking betreft, een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan. De geldigheid van de overige bepalingen blijft tevens onverlet.

Aanvaarding

Een advertentiecontract komt tot stand zodra het door Adverteerder volledig ingevulde en ondertekende advertentieopdrachtformulier door Mensenlinq is ontvangen. Mensenlinq is gerechtigd om zonder opgaaf van redenen een advertentiecontract en/of op grond van een advertentiecontract aangeboden advertenties te weigeren. Mensenlinq is gerechtigd Adverteerder aanwijzingen te geven met betrekking tot te plaatsen advertenties, inclusief foto's, een en ander mede in verband met de instandhouding van de "look&feel" van Mensenlinq.nl. Indien Adverteerder deze aanwijzingen niet opvolgt is Mensenlinq gerechtigd de betreffende advertentie te weigeren en/of van Mensenlinq.nl te verwijderen c.q. de advertenties in de door haar gewenste vorm aan te passen. Zulks laat de betalingsverplichtingen terzake van de advertentiekosten door Adverteerder onverlet.

Contracttermijn

Advertentiecontracten worden aangegaan voor de op het advertentieopdrachtformulier vermelde periode respectievelijk voor het op het advertentieopdrachtformulier vermelde volumen (bijvoorbeeld aantal pageviews). Tussentijdse beëindiging door Adverteerder van een advertentiecontract is niet mogelijk. Mensenlinq is gerechtigd het abonnement met onmiddellijke ingang te beëindigen indien:

  • Adverteerder, na ingebrekestelling, zijn verplichtingen uit hoofde van het advertentiecontract niet nakomt;
  • Adverteerder surseance van betaling of faillissement aanvraagt of verkrijgt;
  • Adverteerder al dan niet vrijwillig tot liquidatie mocht overgaan;
  • Adverteerder op Mensenlinq.nl informatie verstrekt welke niet in overeenstemming is met de goede zeden en/of de aard en het karakter van Mensenlinq.nl en/of Adverteerder anderszins handelt op een wijze welke de belangen van Mensenlinq schaadt.

Tarieven; tariefsverhoging; betaling

Op het advertentieopdrachtformulier is vermeld welke producten worden afgenomen en wat de bijbehorende kosten zijn. Alle genoemde bedragen op het advertentieopdrachtformulier zijn exclusief BTW. Facturering geschiedt vooraf per kwartaal tenzij op het advertentieopdrachtformulier anders is overeengekomen. Betaling dient te geschieden binnen de gestelde betalingstermijn. Deze termijn loopt te allen tijde af op de 30ste dag na factuurdatum. Bij overschrijding van de betalingstermijn is een rente door Adverteerder verschuldigd welke gebaseerd is op de wettelijke rente, vermeerderd met 3% met een minimumbedrag van € 250,-- per factuur. In het geval Adverteerder gedurende 30 dagen in verzuim is bij de betaling van de factuur is Mensenlinq gerechtigd alle advertenties van Adverteerder op Mensenlinq op non-actief te zetten, hetgeen inhoudt dat de door Adverteerder op Mensenlinq.nl geplaatste advertenties niet meer voor bezoekers van deze site zichtbaar zijn. Gedurende de periode van non-activiteit is Adverteerder de overeengekomen advertentiekosten op de gebruikelijke wijze aan Mensenlinq verschuldigd. Wanneer bij overschrijding van de betalingstermijn de advertentiekosten gerechtelijk of buiten gerechtelijk dienen te worden ingevorderd, zullen alle daarmee verband houdende kosten in rekening worden gebracht. Mensenlinq heeft het recht om tussentijds het advertentietarief te verhogen, in welk geval Adverteerder gerechtigd is het advertentiecontract tussentijds te beëindigen.

Reclamatie

Wanneer Adverteerder uiterlijk 21 dagen na dagtekening van een factuur schriftelijk geen aanmerking heeft gemaakt op de berekende prijs, wordt Adverteerder geacht die te hebben goedgekeurd. Eventuele reclamaties ten aanzien van plaatsing c.q. uitvoering van de advertentie moeten schriftelijk onder opgaaf van aard en gronden van de klacht geschieden binnen 21 dagen na plaatsing van de desbetreffende advertentie, bij gebreke waarvan Adverteerder wordt geacht de plaatsing te hebben geaccepteerd.

Aansprakelijkheid

Indien vast komt te staan dat Mensenlinq aansprakelijk is vanwege het toerekenbaar niet, niet-tijdig of niet-juist plaatsen van advertentieopdrachten, is deze aansprakelijkheid te allen tijde en met inachtneming van het hierna volgende beperkt tot het bedrag van de kosten van de niet, niet-tijdig of niet-juist uitgevoerde advertentieopdracht, behoudens voor zover er sprake is van opzet of grove schuld zijdens Mensenlinq. Mensenlinq is niet aansprakelijk voor enige indirecte schade, winstderving of gevolgschade. Mensenlinq is op generlei wijze aansprakelijk voor de inhoud van de op Mensenlinq.nl geplaatste advertenties. Adverteerder vrijwaart Mensenlinq in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, voortvloeiende uit de inhoud van de op Mensenlinq.nl geplaatste advertenties. Behoudens opzet of grove schuld van Mensenlinq, is zij niet aansprakelijk voor eventuele schade voor Adverteerder als gevolg van storingen en dergelijke bij het operationeel zijn van Mensenlinq.nl.

Overmacht

Alle situaties van overmacht ontslaan Mensenlinq van enige verplichting tot nakoming van het advertentiecontract, zolang de desbetreffende verhindering blijft voortbestaan. Aanspraak op schadevergoeding in dergelijke gevallen is uitgesloten. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van Mensenlinq onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van verplichtingen van Mensenlinq jegens Adverteerder geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van verplichtingen in redelijkheid niet van Mensenlinq kan worden verlangd. Mensenlinq is verplicht hiervan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan Adverteerder.

Uitgelicht

Vaste assistente Hans Klok op 43-jarige leeftijd overleden

Nathalie Hoop, de vaste assistente van Hans Klok, ...

lees meer | reacties 12

Scout en voormalig assistent-trainer Bruins Slot (73) overleden

Tonny Bruins Slot is op 73-jarige leeftijd overled...

lees meer | reacties 4

James Bond-acteur Sean Connery (90) overleden

James Bond-acteur Sean Connery is op 90-jarige lee...

lees meer | reacties 11

Verzetsstrijder Ernst Sillem overleden

Verzetsstrijder Ernst Sillem is op 97-jarige leeft...

lees meer | reacties 3

Ab Krook

Voormalig schaatscoach Ab Krook is op 76-jarige le...

lees meer | reacties 10

Jan des Bouvrie overleden

Nederlands beroemdste interieurontwerper JAN DES B...

lees meer | reacties 5

Airborneveteraan John Waddy (100) overleden

Kolonel John Llewellyn Waddy uit het Britse Taunto...

lees meer | reacties 9

Oud-scheidsrechter Frans Derks overleden.

Frans Derks is overleden in zijn woonplaats Breda....

lees meer | reacties 7

Corine Spier, eerste Nederlandse Miss World, overleden

Corine Spier-Rottschäfer, de eerste Nederlandse vr...

lees meer | reacties 1

Bond-schurk Michael Lonsdale overleden.

De Frans-Britse acteur Michael Lonsdale is op 89-j...

lees meer | reacties 1

Operazangeres en presentatrice Caroline Kaart (88) overleden

Zangeres en presentatrice Caroline Kaart is op 88-...

lees meer | reacties 13

Kardinaal Simonis (88) overleden

Kardinaal Adrianus Simonis, emeritus aartsbisschop...

lees meer | reacties 10

Medestrijder van Nelson Mandela overleden

Een medestrijder van de Zuid-Afrikaanse antiaparth...

lees meer | reacties 1

Prominente Democraat John Lewis (80) overleden

John Lewis, een prominent Democratisch lid van het...

lees meer | reacties 1

Zizi Jeanmaire (96) overleden

De Franse ballerina en zangeres Renée Marcelle 'Zi...

lees meer | reacties 2

Stadsprediker Arnol Kox (67) overleden aan leukemie

De Eindhovense stadsprediker Arnol Kox is woensdag...

lees meer | reacties 21

Kelly Preston, vrouw van John Travolta overleden

Actrice Kelly Preston is gisteren op 57-jarige lee...

lees meer | reacties 11

Oud-Ajacied en oud-international Wim Suurbier (75) overleden

Wim Suurbier is op 75-jarige leeftijd overleden. D...

lees meer | reacties 6

Shorttrackster Lara van Ruijven overleden

Shorttrackster Lara van Ruijven (27) trad zelden o...

lees meer | reacties 31

Olympisch skikampioen Christian Jagge (54) overleden

Finn Christian Jagge, olympisch skikampioen in het...

lees meer | reacties 1

Componist Ennio Morricone (91) overleden

De Italiaanse componist Ennio Morricone is op 91-j...

lees meer | reacties 2

Niels De Vriendt (20) overlijdt in oefenkoers

De Belgische wielrenner Niels De Vriendt (20) heef...

lees meer | reacties 9

James Bond- en Inception-acteur Earl Cameron (102) overleden

Earl Cameron, een van de eerste zwarte acteurs die...

lees meer | reacties 1

Amsterdamse verzetsstrijdster Betty Goudsmit overleden

De Amsterdamse verzetsstrijdster Betty Goudsmit-Ou...

lees meer | reacties 1

Oud-televisiepresentator Aad van den Heuvel overleden

De bekende tv-presentator, televisiemaker en journ...

lees meer | reacties 1

SBS-styliste Jorna Spapens overleden

Daarvoor werkte ze jarenlang achter de schermen bi...

lees meer | reacties 8

Regisseur Hans Scheepmaker overleden na wespenaanval

Regisseur Hans Scheepmaker is in de nacht van zate...

lees meer | reacties 3

Schrijver Maarten Biesheuvel overleden.

Schrijver Maarten Biesheuvel is op 81-jarige leeft...

lees meer | reacties 1

Jackass-ster Stevie Lee onverwacht overleden

De Amerikaanse Stevie Lee, bij het grote publiek b...

lees meer | reacties 1

Voormalig zanger Temptations overleden aan coronavirus

Bruce Williamson, voormalig leadzanger van soulfor...

lees meer | reacties 1

Oud-voetballer en quizmaster Frank Kramer (73) overleden

Oud-voetballer Frank Kramer ligt in coma. De 73-ja...

lees meer | reacties 6

Diego Maradona (60) overleden na hartstilstand

De voormalige stervoetballer Diego Maradona is op ...

lees meer | reacties 4

Actrice Corrie van Gorp (78) overleden

Actrice Corrie van Gorp is op 78-jarige leeftijd o...

lees meer | reacties 13

Dominic Grant (Grant en Forsyth) op 71-jarige leeftijd overleden

Dominic Grant, bekend van het Britse zangduo Grant...

lees meer | reacties 21

Oud-PSV-voorzitter Harry van Raaij (84) overleden

Op 84-jarige leeftijd is vanmorgen oud-PSV-voorzit...

lees meer | reacties 2

Voormalig topscheidsrechter Corver (84) overleden

Voormalig topscheidsrechter Charles Corver is in L...

lees meer | reacties 1

Checklist

Wat te doen na een overlijden?

Stel een vraag

Hier vindt u antwoorden op veelgestelde vragen over uitvaart en afscheid.

Of stel direct uw vraag aan deskundigen